عوامل شکوفایی عقل در متون دینی
55 بازدید
مقطع: لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: مکتب نرجس مشهد
موضوع تحقیق پایانی عوامل رشد و شکوفایی عقل از دیدگاه قرآن و روایات است. عقل به معنای بدیهی آن، نیروی تشخیص خیر و شر است. در تعلیمات دینی ستایش‌های فوق‌العاده‌ای از خرد و خردورزان شده و متقابلاً کسانی که عقل خود را به کار نمی‌گیرند، به شدت مورد سرزنش واقع شده‌اند. و این همه به خاطر این است که عقل با تمام شؤون زندگی انسان، و نیز در کیفیت دینداری او دخالت مستقیم دارد؛ طوری که بر اساس قرآن و حدیث، اگر کسی عقلی را که خداوند به همه ارزانی داشته، در امور دین و زندگی به کار بگیرد از خوشبختی دنیوی و سعادت اخروی برخوردار خواهد شد و این هدف، زمانی محقق می‌شود که عقل را از حالت بالقوه و خام، به فعلیت و شکوفایی برساند. اکنون سوال این است که چه عواملی موجب شکوفایی عقل و چه مواردی، مانع رشد عقل می‌شود؟ با مراجعه به قرآن و روایات به عوامل متعددی مواجه می‌شویم که به خاطر فراوانی، آنها را با دسته بندی مناسب عرضه می‌کنیم. عواملی از قبیل: بینشی (تفکر و تعلّم) و گرایشی (تقوا و تزکیه نفس) و عملی (تجربه و مواجهه با مشکلات...). آنچه حائز اهمیت است رابطه متقابل و تنگاتنگ میان رشد عقل و میزان دینداری است که در لابلای تحقیق به آن اشاره کرده‌ایم.