منطق اشراق
49 بازدید
محل نشر: نشریه رحیق، داخلی مدرسه علمیه نواب
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در گستره منطق های متکثری که در اندیشه فلسفی و علوم عقلی اسلامی وجود دارد، یکی از آنها منطق در اندیشه شیخ اشراق است که جرح و تعدیلهایی را به ویژه در بخش تعریف منطق دارد. در این مقاله به دیدگاه ها و آرای ویژه شیخ در این باره و ارزیابی را نیز در باره ارای وی خواهیم داشت.