آسیب شناسی باور به خدا در معنویت های نوظهور
38 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در دهه‌های اخیر شاهد بروز جریان‌های معنوی هستیم که مدعی‌اند برای نیازهای روانی انسان معاصر، راهکارهای رهایی بخش دارند. بلکه مدعی‌اند نسخه آنها حتی بهتر از نسخه ادیان آسمانی است، این جریان‌ها غالباً بر محور یک شخصیت می‌چرخند. از قبیل؛ معنویت اشو، ساتیا سای بابا و کریشنا مورتی. آنها به ازای هر تعلیم دینی، آموزه‌ای را جایگزین کرده‌اند: به جای دعوت به خدا دعوت به خود؛ به جای اعتقاد به معاد، باور به تناسخ؛ و به جای نماز و عبادت انجام کارهایی تحت عنوان مراقبه و... لذا به آنها «معنویت های بدلی» نیز اطلاق می‌شود. امروزه جریان‌های معنوی نوظهور، در قالب «عرفان جدید» با انگیزه مبارزه با ادیان آسمانی، به شیوه‌ای جذاب، فعالیت جهانی دارند. بهترین موضع در برابر فعالیت فراگیر آنها، مطالعه و نیز آسیب شناسی دقیق تعلمیات و مدعیات آنها می‌باشد. یکی از مهمترین آموزه‌های آنها نوع باور آنها به خداست. مساله این است که موضع آنها - به عنوان مدعی دین و معنویت نوین- درباره مهمترین مساله دینی یعنی باور به خدا (وجود و حضور خدا، دین و تکالیف الهی) چیست؟ در این پژوهش به آسیب‌شناسی باور به خدا در حوزه ذات و صفات، و روابط خدا با جهان، انسان، و دین پرداخته شده است. معنویت‌های نوظهور هندی در عین قبول وجود خدا، اعتقاد به خدا را انکار کرده و به جای دعوت به خدا به توانمندی‌های انسان و اینکه او خود اداره کننده زندگی است تصریح می‌کنند. این تحقیق بیشتر به نقد مبنایی و آشکار سازی تناقضات تعالیم آنها با اصول مسلم عقلی و دینی مترکز شده است. مهمترین آسیب آنها در تصور نادرست ایشان از خدا ارزیابی شده است. این آسیب، باعث شده است تا آنها شناخت خدا را ناممکن، اعتقاد به خدا را انکار، و نام و یاد خدا را در امور دنیوی و یا جنسی خلاصه کنند. خردگریزی و گاه خردستیزی در حوزه شناخت خدا، نگاه یکسویه به خدا، تناقض‌گویی در اعتقاد به خدا، ابهام و ایهام در تصور خدا، مبارزه با باور به خدا و تحقیر مؤمنان، و نیز ترویج پانته ایسم(همه خدایی) و پلورالیسم (تکثرگرایی) از مهمترین آسیب های معنویت های نوظهور هندی درباره ایمان به خدا تحلیل شده است. در لابلای نقدها به نگاه قرآن درباره مساله خداشناسی در حوزه‌های گوناگون، به عنوان دیدگاه صحیح ارزیابی شده و بخشی از مهمترین آموزه‌های قرآن در این باره عرضه شده است.